Haraf he SE KHUWABON KE NAAM

Dreams list of Haraf he in urdu alphabet

Keywords:-hajj, pilgrimage, tawaff, hajamat, hijr, aswad, -e-, haram, kaba, haraam, hisab, hasan, hussain, a.s., huqqa, hukum, hukoomat, government, hakeem, tibb, unani, halal, halwa, hamam, hawa, haoz, hoz, hez, haiz, haq, taala, haji,

    ******XXXX******

Haraf khe SE KHUWABON KE NAAM

Dreams list of Haraf khe in urdu alphabet

Keywords:-khaak, khatna, khutna, kharbooza, khanjar, knife, khachar, khargosh, khareed, -o-, farokht, khazana, dolat, pesa, treasure, wealth, khashkhash, khushk, dry, khazab, khat, letter, khatmi, khalat, khutba, sermon, khushboo, smell, fragrance, khosha, kheema, khasiya, khoon, blood, khana, khurma, kharma, khoobani, khobani, tar, khashst,

    ******XXXX******